• تماس با پشتیبانی +86 15626227131
    +86 15692423732
    +86 181 4871 2942از دست دادن
×
New Pandora Box CX 2800 in 1 Original Arcade Game Mainboard
New Pandora Box CX 2800 in 1 Original Arcade Game Mainboard
New Pandora Box CX 2800 in 1 Original Arcade Game Mainboard
New Pandora Box CX 2800 in 1 Original Arcade Game Mainboard
New Pandora Box CX 2800 in 1 Original Arcade Game Mainboard
جعبه پاندورا CX جدید 2800 که در 1 بازی اصلی بازی آرکید

have 3/4 بازی های بازیکن

Add more games function

دکمه سفارشی

Search/pause/edit games function

 

جزئیات محصول بازخورد اکنون

کنسول آرکید pandora cx 2800 که در 1 game board la caja de pandora retro/arcade game box retro games/arcade pandora box

New coming pandora box Christmas gift

Original Pandora Box CX Family Mainboard 2800 که در 1
10*3د + 2700*2بازی d
have 3/4 players games

pls contact us if you need game lists

 

Features of 2800 که در 1 تخته بازی بازی:
♦Add games function: U disk to add the game

♦Pause & save function: Supports the save state/load state of the game, leave and back, load state to continue play this
game

♦Record high score function: Supports auto saving of the game ranking high score When you load it again.you will see that your name is still in ranking

♦Recent game function: Support recent game to selection and quickly start recent game

♦Search game function: All 3D game selection, 3 players and 4Players game selection and game types selection

♦Multi language: English/Korean/ Spanish........ Many language, customers can
choose their own language version

♦Custom button: Support the custom function of arcade button and gamepad, Support more than 90% of gamepad types connect to USB to play games 3/4 بازیکنان: پشتیبانی 3 player or 4 player to play games at the same time, support single gamepad
and two gamepads connect USB play game, more than 100 games for 3 players or 4 بازیکنان

♦Game setting: difficult & lifes setting; edit game & favorite list

پیام خود را برای ما ارسال کنید:
اکنون س INال کنید
اکنون س INال کنید